Materiële opvang van asielzoekers (LOI)

Volgens de Conventie van Genève (1951) is een vluchteling elke persoon die zich buiten zijn land van herkomst bevindt, en die de bescherming van dat land niet meer kan of wil inroepen uit vrees voor vervolging, omwille van zijn ras, religie, nationaliteit, politieke opinies of het behoren tot een bepaalde sociale of etnische groep.

Vluchtelingen die in België bij de Dienst Vreemdelingenzaken asiel hebben aangevraagd, worden aan een opvangstructuur toegewezen voor materiële hulp.

Het OCMW heeft in de stad 2 lokale opvanginitiatieven ingericht waar 15 kandidaten – vluchtelingen, die aan het OCMW worden toegewezen in het kader van het spreidingsplan, kunnen opgevangen worden :
- lokaal opvanginitiatief  St. Walburgastraat 10 : 8 personen
- lokaal opvanginitiatief  Zegestraat 8 : 7 personen

Asielzoekers die in het Loi verblijven krijgen onderdak en een wekelijks persoonlijk leef- en zakgeld.  Daarnaast staat de sociale dienst ook in voor de opvolging van hun asielprocedure, het bevorderen van integratie via inburgerings- en taalcursussen, en de psychosociale begeleiding van de bewoners.
© 2013 | Webdesign by RedBit.agency